معرفی اعضای هیات علمی دانشکده

دکتر عیسی ملاشاهی زارع عضو هیات علمی     

دکتر روح الله ناظمی عضو هیات علمی   

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.