اخبار.
لیست اخبار صفحه :1
دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل او

دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان

دیدار ریاست، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه های آموزشی، مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی، مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی زاهدان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان