شماره تلفن های دانشکده علوم قرآنی زاهدان

 054-33294766   و   33294765-054

نمابر : 33294831-054

شماره های داخلی قسمت های دانشکده

دفتر ریاست : 101 - معاونت آموزشی 103 - مدیر توسعه و پشتیبانی 110 - کارشناس آموزش 107

کارشناس دانشجویی و روابط عمومی 101 - کارشناس مالی 108 - کارشناس فرهنگی 111

کارشناس فناوری اطلاعات و حراست 115 - کارشناس کتابخانه 105